articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Onze visie

We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije scholen. Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Elk kind neemt bij zijn geboorte een scala aan talenten mee, maar ook vragen en opgaven. Het is aan de opvoeder om het kind de ruimte te bieden zich vrijuit en veilig te kunnen ontwikkelen. Het kind kan zo opgroeien tot een evenwichtige, autonome volwassene. Hiervoor is het nodig heel precies aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind en het kind veiligheid, rust en regelmaat te bieden.

Ons doel is een kinderopvang aan te bieden die hier aan bijdraagt.

De juf bij het St. Jansfeest bij Olles Huis

Dagelijks ritme biedt veiligheid en voorspelbaarheid

Ritme en herhaling geven houvast en vertrouwen en vormen een basis voor een gezonde en veilige omgeving. Daarom werken we met een duidelijk herkenbaar dag- en jaarritme. Iedere dag kent een duidelijk ritme met afwisseling tussen samenzijn en eigen spel, van rust en actief bezig zijn. In de loop van het jaar volgen we met onze activiteiten en dagelijkse bezigheden de opeenvolging van de seizoenen met daarin de jaarfeesten.

Een baby gedijt in een warme rustige omgeving waar de materialen de tastzin prikkelen en waar het rustig eerst het lichaam en daarna de omgeving eigen kan maken. De kleuren, de geluiden de verzorgende handelingen zijn zo afgestemd op de baby dat de levenszin wordt gevoed; het kind voelt zich veilig en kan zo goed gedijen.

De peuter groeit van het leren bewegen en van de interactie met de vertrouwde opvoeders. Bewegen vanuit het nabootsen van volwassenen. Door middel van muziek en liedjes maar ook ambachtelijke activiteiten zoals het kneden van brooddeeg. De natuurlijke materialen mogen ruimte bieden aan de fantasie van het kleine kind.

Het schoolkind leert nog altijd spelenderwijs door zijn fantasie en door te bewegen. Na een dag in de schoolbanken heeft het echter ook behoefte aan rust.

Een voorspelbare dag met afgewisseld rustige en zinvol actieve momenten, draagt zorg voor een veilig emotioneel evenwicht. Zinvolle activiteiten helpen het kind om de wereld als mooi en veilig te ervaren. Veiligheid en vertrouwen worden vergroot door het werken met vaste groepen en met vaste medewerkers.  We zorgen ervoor dat de kinderen niet meer dan twee vaste gezichten zien.  Ook onze invallers zijn bekende gezichten voor de kinderen. Onze inval poule is klein en we vragen steeds dezelfde mensen zo veel mogelijk op dezelfde groepen. 

Van nabootsen tot zelf competent zijn

De begeleiding voor een baby en peuter gebeurt vanuit het muzische. Liefdevol neemt de medewerker het kind mee in de stroom van de dag. De medewerker bewaakt het ritme van het kind, verzorgt het kind met aandacht en biedt ruimte voor beweging en spel en heeft een liefdevolle duidelijke basishouding. De medewerker leeft eerbied voor, voor mens, dier en omgeving en legt zo de basis voor de overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

De medewerker van het schoolgaande kind spreekt de jonge kinderen ook aan vanuit het muzische. Zingend gaan de kinderen van school naar de opvang. In rust ontspannen de kinderen zich. De medewerker neemt hier een actieve rol in. De medewerker is ook hier het voorbeeld voor de kinderen. Zij bewaken de regels en leven ze voor. Vanuit de nabootsing zijn de regels vanzelfsprekend. Het accent verschuift naarmate de kinderen ouder worden van nabootsing naar bespreekbaar maken.

De regels en gewoontes blijven voorgeleefd en consequent gehandhaafd worden. Het kind van rond de tien jaar wil echter meepraten, meedenken. In kunnen voelen waarom het gaat zoals het gaat. Krijgt het kind binnen de gestelde kaders deze ruimte, dan krijgt het kind zelfvertrouwen en het gevoel iets in deze wereld te mogen en kunnen betekenen.St. Jansfeest bij Olles Huis

De kaders en regels dienen duidelijk afgestemd te zijn met school en thuis, zo ontstaat er een eenheid. Dit geeft kinderen een belangrijk gevoel van veiligheid. De mogelijkheden sluiten aan bij de behoefte van het kind. De medewerker begeleidt de sociale processen tussen de kinderen. De kinderen leren respectvol met elkaar en met de volwassenen om te gaan. Ze leren met elkaar rekening te houden. Ze leren zorg te dragen voor elkaar, voor de groep. Zo werken we aan de sociale competenties van de kinderen met oog voor de eigenheid van het kind waardoor het kind zichzelf als een competent wezen ervaart en vol zelfvertrouwen in de wereld staat.

Samen met elkaar

Olles Huis is een plek voor iedereen. Elk kind mag zich in vrijheid met al zijn eigenheid ontwikkelen en daarbij hoort een respectvolle houding voor ieders eigenheid. Ontstaat er onenigheid tussen de kinderen dan helpen we ze leeftijdsadequaat dit samen op te lossen. Bij het jonge kind helpen we actief om het weer goed te maken. De oudere kinderen leren we hun eigen grens te bewaken en aan te geven met “Stop hou op!”. Is dit niet gelukt dan kijken we met de kinderen naar wat er gebeurd is, we helpen ze met het verwoorden van hun gevoel en helpen ze samen zoeken naar een oplossing. De oudste kinderen kunnen een rol spelen als helper in deze processen. 

Op deze wijze leven we de kinderen onze normen en waarden voor en leren we ze keuzes maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes waardoor ze kunnen uitgroeien tot sociaal competente mensen.

Voeding en verzorging bij Olles Huis

De voedingsmiddelen zijn biologisch; zo mogelijk biologisch - dynamisch. Wij eten vegetarisch. De kinderen leren hierdoor veel groentes kennen en eten. Desgewenst verzorgen wij de (biologische) melkpoeder voor baby’s.

Voor de baby’s gebruiken wij uitsluitend producten (crèmes etc.) gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Wij gebruiken parabenen en paraffine vrije producten. Dat geldt eveneens voor de te gebruiken schoonmaakmiddelen.

  De organisatie

  Olles Huis kent vier vennoten: Yvette Broumels, Iris Wielenga-Beijer, Jentske Kooistra en Reinoud van Bemmelen. Olles Huis verzorgt de kinderopvang, de peuterspeelklas en de buitenschoolse opvang van basisschool Wonnebald. 

  Iris, Jentske en Yvette dragen de dagelijkse zorg van Olles huis. Zij faciliteren de pedagogisch medewerkers op organisatorisch, beleidsmatig en pedagogisch vlak en werken nauw samen met Wonnebald. Zij hebben zelf kinderen op Wonnebald waar Jentske en Iris ook schoolleider zijn.

  De groepen worden geleid door pedagogisch medewerkers. Zij overleggen over wennen en de eerst dagen van de kinderen en hebben het eerste, dagelijkse contact met ouders. 

  Tarieven en tijden

  We bieden flexibele openingstijden die aansluiten bij de schooltijden van basisschool Wonnebald. Voor BSO, KDV. én Olles Speelklas.

  Tarieven en tijden Olles Huis BSO

  Vroege middag: 2,5 uur opvang tot 15.15 uur. Uurtarief € 8,76

  Late middag: 3,75 uur opvang tot 18.30 uur. Uurtarief € 8,26

  Hele middag: 5,75 uur opvang tot 18.30 uur. Uurtarief € 8,26

  Studiedag / Margedag: 10,5 uur opvang tussen 08.00 tot 18.30 uur. Uurtarief € 8,95

  Uurprijs extra dag buiten contract: uurtarief € 8,95

  Voorschool: uurtarief € 8,95

  Tarieven en tijden Olles Huis KDV 51 weken

  Hele dag: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 9,22

  Halve dag: 5,5 uur opvang tussen 07.45 tot 13.15 uur. Uurtarief € 9,57

  Driekwart dag: 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 15.15 uur. Uurtarief € 9,57

  Tarieven en tijden Olles Huis KDV 48 weken

  Hele dag: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 9,57

  Halve dag: 5,5 uur opvang tussen 07.45 tot 13.15 uur. Uurtarief € 10,14

  Driekwart dag: 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 15.15 uur. Uurtarief € 10,14

  Extra dag in schoolvakantie: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 10,24

  Extra halve of driekwartdag in schoolvakantie: 5,5 uur of 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 10,24

  Tarieven en tijden Olles Speelklassen

  De peuterklassen zijn 40 weken open; Olles Speellklas op dinsdag en donderdag van 8:30 tot 12:30 en Hansjes Speelklas op maandag en woensdag dezelfde tijden. De klasjes is gesloten in de schoolvakanties. Voor ouders met recht op Kinderopvang toeslag geldt een uurtarief van € 10,14.

  Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hanteren we een inkomensafhankelijke staffel.

  Gezamenlijk toetsingsinkomen

   

  Uurprijs

  Maandtarief 2 ochtenden

  Lager dan € 27.836

   

  € 2,25

  € 60,-

  Tussen € 27.837 en

   €       40.622

  € 2,63

  € 70,-

  Tussen € 40.623 en

   €       60.368

  € 3,38

  € 90,-

  Tussen € 60.369 en

   €       82.276

  € 4,88

  € 130,-

  Tussen € 82.777 en

   €     126.831

  € 6,00

  € 160,-

  Boven € 126.832

   

  € 6,60

  € 176,-

   

  Ons vakantiebeleid, over margedagen, extra dagen en ruilen

  Vakantie

  Alle aanvragen voor wijzigingen (afmelden, ruilen, extra dagen) die over een vakantie gaan, moeten uiterlijk een week voor de start van een vakantie via Mijn Olles Huis (ouder login) worden gedaan.

  Een schooljaar bevat twaalf vakantieweken:

  • 8 weken is er opvang van 07.45 tot 18.15 uur voor de dagen dat de kinderen komen tijdens schoolweken. Deze dagen zijn inbegrepen in het maandtarief, maar kunnen ook vrij door het jaar heen worden ingezet;
  • 1 week is Olles Huis gesloten; dit  zijn de dagen tussen Kerst en Oud&Nieuw en de dag ná Hemelvaart;
  • 3 weken zitten niet in het maandtarief;
  • Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten.

   

  Wat vragen wij van ouders:

  • minimaal een week voor de start van een vakantie worden de kinderen afgemeld wanneer zij niet komen in de vakantie; 
  • helemaal niets wanneer de kinderen gebruik maken van een reguliere opvangdag in de vakantie;
  • dat de kinderen op een vakantiedag voor 10.00 uur worden gebracht en na 16.00 uur worden opgehaald;
  • een niet gebruikte vakantiedag kan ook worden ingezet als extra opvangdag; deze vakantiedag moet dan wel tijdig (een week voor de start van de betreffende vakantie) zijn afgemeld.

  Dit kan zijn voor:

  • een extra vakantiedag in deze of een andere vakantie;
  • een margedag waarop het kind geen opvang heeft;
  • een extra dag in een gewenste week.

  Extra dagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur 's middags de dag ervoor. 

  Een extra dag aanvragen in een vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

  Een vakantiedag die u niet gebruikt, dient minimaal een week voor de start van de betreffende vakantie te zijn afgemeld. Dit is nodig om een reële planning te kunnen maken voor de bezetting van de groepen en is nodig zodat u de dag op een later moment kunt in te zetten als extra opvangdag.

  Let op: een niet afgemelde vakantiedag kan niet meer geruild worden.

  Vakantiedag afmelden en opnieuw inzetten/ruilen gebeurt via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-net.

  Wanneer bekend is op welk ander moment een vakantiedag wordt ingezet dan kan dat per direct via de optie ruilen in de ouderlogin:

  • de betreffende dag wordt afgemeld via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-app;
  • een afgemelde vakantiedag kan worden ingezet door een nieuwe bezetting aan te vragen via Mijn Olles Huis (ouder login). In het opmerkingenveld wordt u de datum van de (eerder afgemelde) vakantiedag vermeld die wordt ingezet voor de ruil.

  Buiten bij het Zonneland bij Olles Huis

  Extra dagen of ruilen van gewone opvangdagen

  Af en toe een extra opvangdag of ruilen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij willen hier graag flexibel in zijn en zo veel mogelijk aan wensen tegemoet komen. Wij streven vanuit pedagogisch oogpunt wel naar stabiele groepen waarin de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. Het ruilen of afnemen van een extra dag mag dit niet in de weg staan. Dit betekent dat een ruil of een extra opvangdag soms ook wordt afgewezen.

  Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten. Deze dagen kunnen, ook als ze vallen op een gewone opvangdag, niet worden geruild.

  Extra dag

  Een extra dag opvang wordt ingekocht via Mijn Olles Huis (ouder login). Wij gaan akkoord met de aanvraag voor een extra dag als er plek is in de groep op de dag waarop de extra opvang wordt aangevraagd. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

  Een extra dag kan tot 12.00 uur 's middags de dag vóór de aan te vragen extra dag worden aangevraagd.

  Een extra dag aanvragen in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

  Ruilen

  Dagen ruilen gaat via Mijn Olles Huis (ouder login) of via KOV-app.

  Dit kan tot maximaal 12.00 uur 's middags de dag vóór de te ruilen dag.

  Een te ruilen dag in de vakantie moet minimaal een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.

  Een ruildag kan tot maximaal twee weken vooruit of twee weken terug worden aangevraagd.

  Wij gaan akkoord met de ruil als er plek is in de groep op de dag van de gewenste ruil. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

  ​Vakantie en margedagen

  ​De schoolkalender van Wonnebald is bekend. Hierop staan alle margedagen en vakantiedagen. In onderstaand PDF staat of en vanaf welk tijdstip Olles Huis geopend is.

  Overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden 2021-2022

  Olles Speelklassen

  Olles Speelklas en Hansjes Speelklas zijn  tijdens de schoolvakanties (12 weken in totaal) gesloten. Ruilen en extra dagen is hier niet aan de orde. Alle kinderen komen altijd op de dinsdag- en donderdagochtend (Olles Speelklas) of maandag- en woensdagochtend (Hansjels Speelklas) tijdens de schoolweken van basisschool Wonnebald.

  In het overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden zijn ook de Speelklassen meegenomen.

  Onze groepen- KDV, Peuterklas en BSO

  Olles Huis biedt plek aan kinderdagopvang (0-4 jaar), een peuterklas (2,5-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

  Kinderdagverblijf - Het Kabouterrijk en het Elfenrijk

  image/svg+xml

  Wij bieden ruimte aan twee groepen het Kabouterrijk en het Elfenrijk, waar baby’s en peuters gemengd aanwezig zijn, zogenaamde verticale groepen. We kiezen voor verticale groepen, om een huiselijke sfeer te creëren. De kinderen gaan zo een band aan met de vaste medewerkers en zij blijven bij hen tot zij naar de kleuterklas (groep 1) toe gaan. Geen verandering van groep, maar groeien en ontwikkelen in een bekende, veilige omgeving. Dit voedt de levenszin van de kinderen. De kinderen verblijven in hun eigen groep. Wel komen ze kinderen uit andere groepen tegen, bijvoorbeeld bij het buitenspelen of met het vieren van de jaarfeesten.

  De ruime lokalen van de dagopvang zijn aangekleed met houten meubelen passend bij de ontwikkeling van de tastzin en zachte, warme kleuren. De lokalen stralen rust uit. Naast een tafel en stoelen, staat er ook een bank in het lokaal waar de kinderen een prentenboek kunnen bekijken en de medewerker een boekje kan voorlezen. Een kring met stoeltjes biedt ruimte voor kringspelletjes en het zingen van liedjes.  Het jonge kind leert hier door nabootsing van (kleine) bewegingen.

  Afgestemd op de verschillende leeftijden is er speelgoed aanwezig. Uitdagend, natuurlijk materiaal dat de tastzin stimuleert. Materialen ruw of juist zacht waar iets aan te beleven valt. Materiaal dat uitlokt om de fantasie te gebruiken, niet helemaal ‘af’. Bijvoorbeeld een wollen pop zonder gezichtje. Dit popje kan nog alles en iedereen zijn. Elke dag geeft de omgeving de kinderen de ruimte om te fantaseren. Materiaal dat uitlokt tot bewegen, onderzoeken en verkennen, ook weer niet helemaal ‘af’ en passend. Grote blokken om mee te bouwen, planken en kisten. Zo worden ook de bewegings- en evenwichtszin uitgedaagd en ontwikkeld.

  Er zijn drie slaapkamers en een afgeschermd stukje tuin waar kinderen in de zomer buiten kunnen slapen.

  Bij de kinderdagopvang staat het vrije spel als belangrijkste pijler tot ontwikkeling voorop. In de kring worden liedjes gezongen, verhalen verteld en handspelletjes verzorgd. Aan tafel wordt geschilderd, getekend, deeg gekneed voor het broodbakken en gepuzzeld.

  Het beleven en ontdekken van de natuur is heel belangrijk voor het jonge kind. We spelen daarom veel buiten in onze groene tuin. Ook hier kunnen de kinderen hun tastzin, bewegingszin, levenszin en evenwichtszin beleven. We wandelen door de natuurtuin van Wonnebald waar we bijvoorbeeld de bijen een bezoekje brengen. Af en toe bezoeken we de kinderboerderij aan de Mozartlaan. Regelmatig wandelen we naar Meer en Bos.image/svg+xml

  Peuterklassen - Olles Speelklas en Hansjes Speelklas

  Bij onze speelklassen kunnen peuters komen spelen van 2,5 tot 4 jaar. In samenspel leren de kinderen een klas te vormen en in de stroom van juffie mee te gaan. 

  Elke dag begint met de kinderen die in de kring de juf een handje komen geven. Daarna wordt het kaarsje aangestoken en zingen we een liedje om de dag te beginnen. Zo hebben de dagen meer vaste onderdelen, waaronder het binnen en buiten vrij spelen, gezamenlijk fruit eten en later brood met een kopje thee. Daarnaast zijn er rituelen die op vaste weekdagen terugkomen, zoals brood bakken en schilderen. Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de mooi aangeklede seizoenstafel.

  De kinderen leren spelenderwijs om samen een groep te vormen, te luisteren naar de juffen en om mee te gaan in het ritme van de groep. Zo groeien de kinderen toe naar de basisschool. De pedagogische aanpak en de activiteiten komen overeen met die van de kinderdagverblijf groepen. Olles Speelklas is geopend op de dinsdag en donderdag en Hansjes Speelklas op maandag en woensdag. 

  De BSO groepen - 't Bessenland (kleuters), het Land-Van-Lang-Geleden (klas 1 en 2) en het Zonneland (klas 3 en hoger)

  We hebben 3 BSO groepen voor 3 leeftijdsgroepen. Het clusteren van de kinderen in leeftijdsgroepen, biedt de kans om af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben. De jonge kinderen hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan rust na de schooldag. Ook de activiteiten kunnen beter afgestemd op de interesse gebieden van de kinderen aangeboden worden. En de manier waarop de medewerkers de kinderen benaderen verschilt. image/svg+xml

  We dragen tijdens de dag zorg voor voldoende afwisseling tussen rustmomenten en activiteiten. De vaste dagindeling rondom de maaltijden biedt hier voldoende ruimte voor. De maaltijden en sap momenten zijn de vaste rustmomenten op een dag waar het voor de kinderen mogelijk is om met elkaar te delen wat er allemaal gebeurd en beleefd is.

  Tussen de maaltijden is de dag te vullen met vrij spel, huiswerk en het ondernemen van activiteiten; waar nodig ondersteunen de medewerkers de kinderen. Naast het ondersteunen van de kinderen doen de medewerkers licht huishoudelijk werk, zoals afwassen, schoonmaken, opruimen en het verzorgen van de maaltijden. Zo ervaren de kinderen dat het verzorgen van de ruimte en van de maaltijden onderdeel is van het dagelijks leven, net als thuis. Ook de kinderen hebben een rol in de verzorging van de leefomgeving en helpen mee met opruimen van speelgoed en keukengerei.

  De lokalen van de naschoolse opvang bieden ruimte voor rust momenten en actieve momenten: een bank, een fijne plek met boeken om te lezen en je even terug te trekken. Daarnaast een grote tafel met stoelen waaraan gegeten wordt en waaraan de kinderen vrije en gerichte activiteiten kunnen doen. Het spel en speelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Ook hier kiezen wij bewust voor natuurlijke materialen waardoor de tastzin van de kinderen verder kan ontwikkelen. Mooie materialen waar de kinderen van kunnen genieten. Materialen met een open eind waardoor de fantasie geprikkeld wordt en er eindeloos gecombineerd kan worden.

  In ‘t Bessenland (kleuters) is  veel fantasiemateriaal te vinden, een poppenhuis en een poppenhoek, groot en klein materiaal om mee te bouwen en duurzame puzzels en spelletjes met mooie ‘echte’ afbeeldingen. Een grote speeltoren staat midden in de ruimte. Om en in de toren kunnen de kinderen eindeloos spelen maar ook zich even terugtrekken met een boekje.

  In het Land-Van-Lang-Geleden (klas 1 en 2) vinden we vele soorten bouwmateriaal en ander spel en speelmateriaal afgestemd op de leeftijd van deze groep, materiaal dat uitdaagt tot onderzoeken en combineren. En boeken passend bij de leeftijd om even rustig bij te komen. Daarnaast is er een poppenhuis en een groter speelhuis. Aan tafel kunnen er gezelschapspellen gespeeld worden en er is uitgebreid knutselmateriaal waar de kinderen ook vrij mee mogen werken.

  De kinderen van het Zonneland (klas 3 en hoger) beginnen de middag in de natuurtuin. Hier eten en spelen zij. Ze maken vuur in de vuurschaal en koken soep of bakken zelf brood. Laat in de middag (afhankelijk van het weer of de activiteit buiten, hoe laat) zijn de kinderen in het Zonneland lokaal. Dit is een klaslokaal in de school. Hier is ruimte om te bouwen, spelletjes te spelen, te relaxen met een boekje, huiswerk te maken of een binnen activiteit te doen.image/svg+xml

  De tijd die kinderen in Olles Huis doorbrengen is vrije tijd, dus plezier beleven, zelf kunnen kiezen en geen prestatie hoeven leveren, staan voor op. We willen kinderen de kans geven om hun eigen fantasie te gebruiken, zichzelf te vermaken en samen activiteiten te ondernemen. Er is ruimte voor binnen- en buitenspelen. De medewerkers maken het mogelijk om op een rustige plek te lezen, tekenen en knutselen of rustig te spelen. Maar ook wildere ren-, bal- en tikspellen zijn mogelijk op de verschillende pleinen. De verhalen die we voorlezen en de activiteiten passen bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Bij het organiseren van activiteiten houden we rekening met de seizoenen en de jaarfeesten. We gebruiken duurzame materialen en richten ons op de natuur. Zo gaan de groepen er veel op uit. Naar het bos, broodbakken bij het vuur, het verzorgen van de tuin of op avontuur in de natuurtuin.

  Vacatures

  Pedagogisch medewerker BSO en of KDV

  Olles Huis (BSO, KDV en Peuterklas) is een jonge organisatie gelegen in het zuiden van Den Haag, met een bijzondere structuur en visie waarbij de medewerkers het fundament vormen van ons huis. De antroposofie inspireert ons niet alleen op pedagogisch vlak maar ook op de manier waarop wij ons organiseren. Werken bij Olles Huis betekent dan ook een warme werkplek met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op allerlei vlakken.

  Op dit moment staat er een fijn vast team aangevuld met vaste invalkrachten. Maar mocht Olles Huis je aanspreken, dan is het altijd fijn om dat ons te laten weten; komt er een plek vrij, dan kunnen we je benaderen.

  Wij zoeken: Pedagogisch medewerkers met een van nature antroposofische grondhouding hebben onze voorkeur. Kennis van de antropofische visie op de pedagogiek van het jonge kind is een pre.

  Om mee te kunnen bouwen aan Olles Huis verwachten we een zelfstandige, cooperatieve werkhouding en de ambitie om mede richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de groepen en Olles Huis in het algemeen.

  Voor meer informatie en/ of het sturen van een sollicitatiebrief, mail naar:

  Yvette, Jentske en Iris: info@olleshuis.nl

   

  Invalkrachten en stagiairesimage/svg+xml

   

  Voor onze kinderdagverblijf groepen en onze naschoolse opvang groepen, zijn wij op zoek naar invalkrachten en stagiaires. Olles Huis is een gecertificeerd leer- werkbedrijf.

  We hechten veel waarde aan het bieden van veiligheid en vastigheid voor onze kinderen. Olles Huis maken wij met elkaar. Daar zijn onze invallers en stagiaires onderdeel van. We bieden je een plek binnen Olles Huis waar je kan leren en mee kan dragen.

  Wij zijn op zoek naar jonge mensen met een van nature antroposofische grondhouding. Goed kunnen samenwerken en flexibel inzetbaar zijn is een vereiste. Invalkrachten hebben de vereiste diploma's om op een kinderdagverblijf of BSO te mogen werken. We verwachten van onze invalkrachten en stagiaires een leergierige en flexibele werkhouding. Kennis van de antropofische visie op de pedagogiek van het jonge kind is een pre.

  Voor meer informatie en/ of het sturen van een sollicitatiebrief, mail naar:

  Yvette, Jentske en Iris: info@olleshuis.nl

   

  Vrijwilligers

  Voor al onze groepen zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

  Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen het team van Olles Huis. Samen met de pedagogisch medewerkers zorgen zij voor de kinderen en de dagelijkse huishoudelijke taken. Vrijwilligers zijn onderdeel van ons team en vinden een warm huis met volop ontwikkelingsmogelijkheden. 

  Als vrijwilliger mag je in samenspraak met de pedagogisch medewerker en in overeenstemming met ons Pedagogisch beleid zelf invulling geven aan je rol. Hou je bijvoorbeeld van voorlezen, dan zoeken we samen met jou naar momenten en groepen waar dit kan.

  Onze vrijwilligers zijn betrokken en voelen zich thuis binnen de antroposofie en het werken met jonge kinderen. Verantwoordelijkheid tonen en samenwerken vinden we belangrijk.

  Het aantal uren per week en de taken wordt in overleg afgestemd.

  Voor meer informatie mail naar:

  Yvette, Jentske en Iris: info@olleshuis.nl